Partizánske » Objekty Bošany » Iný prevádzkový objekt »

Bioplynová stanica Bošany, okres Partizánske

Bioplynová stanica Bošany, okres Partizánske


cena dohodou
cena dohodou/m2

Kategória: Iný prevádzkový objekt - Predaj

Lokalita: Partizánske - Bošany
(Iný prevádzkový objekt - Bošany)

Úžitková plocha: 1 m2

Dátum aktualizácie: 6.11.2019

Identifikačné číslo:

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

VÝHODNÁ PONUKA / DRAŽBA Stavby a hnuteľný majetok v areáli výrobne bioplynu a elektrickej energie s príslušenstvom a pozemkami o výmere 14.620 m2, situovaný v juhozápadnej okrajovej časti obce Bošany. Technická budova, s.č.1315, parc.č.1346/9 - jeden z hlavných objektov areálu poľnohospodárskej bioplynovej stanice. Jedná sa o jednoloďovú halu s vnútorným vstavkom sociálno-administratívnym a so zvislými nosnými oceľovými stĺpami s oceľovými strešnými nosníkmi. Stavba bola dokončená v roku 2013 je využívaná ako technická budova. Dispozičné riešenie: Objekt pozostáva z SO 01 Dávkovacieho zariadenia, SO 05 Separácie(medzisklad separátu, nádrž procesnej kvapaliny), SO 06 Kogeneračnej jednotky a Riadiaceho centra so sociálno-hygienickými zariadeniami(plocha 95,65 m2) bioplynovej stanice. Jedná sa o jeden celok o uzatvorené technologické zariadenie, ktorého jednotlivé stavebné objekty na seba sú prepojené a viazané. Technický popis vyhotovenia : Založenie objektu je na monolitických železobetónových základových pätkách a na obvodových základových pásoch z prostého betónu. Nosnú konštrukciu tvorí oceľová nosná konštrukcia, nezateplená hala čiastočne opláštená. Vstavba riadiaceho centra je murovaná, plynosilikátové tvárnice Ytong. Vstavba kogeneračné jednotky je oceľová nosná konštrukcia, kovové tepelnoizolačné panely, podobne aj sušiareň. Strecha je sedlová, krytina aj opláštenie časti objektu je z trapézového lakoplastového plechu hr.0,70 mm. Stropná konštrukcia je len v riadiacom centre. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Úprava vonkajších a vnútorných povrchov obvodového plášťa je náterom. Vo vnútorných priestorov riadiaceho centra je omietka stien a keramický obklad v sociálnych zariadeniach. Dvere a vráta oceľové s plechovou výplňou. V riadiacom centre dvere drevené do oceľových zárubní, okná plastovo zdvojené s izolačným dvojsklom. Podlaha v hale je železobetónová doska vyspádovaná do podlahových vpustov, hrúbka podlahy je 25-30 cm, v riadiacom centre podlaha z veľkoplošných laminátových parkiet. Vykurovanie je len v riadiacom centre elektrickými nástennými konvektormi. Elektroinštalácia svetelná a motorická, inštalácia bleskozvodu. V objekte je vnútorný vodovod a kanalizácia. Ohrev teplej vody el. bojlerom. V riadiacom centre je inštalovaná kuchynská linka s drezom a nerezovou batériou, hygienické zariadenia a WC v štandardnom vyhotovení. Objekt je napojený na zdroj vody-studňu a kanalizácia do žumpy. Elektrina z novovybudovanej trafostanice. Fermentor, s.č.1315, parc.č.1346/11 - nádrž oceľového valcového tvaru. Nádrž je založená na železobetónovej monolitickej doske, uloženej na rastlom teréne v skladbe –zhutnené štrkopieskové podložie, podkladný betón, železobetónová doska, epoxidechtový náter. Stavba bola daná do užívania v roku 2013. Fermentor, s.č.1315, parc.č.1346/12 - nádrž oceľového valcového tvaru. Nádrž je založená na železobetónovej monolitickej doske, uloženej na rastlom teréne v skladbe –zhutnené štrkopieskové podložie, podkladný betón, železobetónová doska, epoxidechtový náter. Stavba bola daná do užívania v roku 2013. Dofermentor (koncový sklad), s.č.1315, parc.č.1346/13 - kruhová nádrž montovaná z prefabrikovaných smaltovaných plechov s keramickým povlakom. Nádrž je založená na železobetónovej monolitickej doske, uloženej na rastlom teréne v skladbe -zhutnené štrkopieskové podložie, podkladný betón, železobetónová doska, epoxidechtový náter. Stavba bola daná do užívania v roku 2013. Silážny žľab, parc.č.1346/16 Silážna jama je realizovaná na mieste existujúcej. Konštrukcia silážnej jamy je realizovaná ako monolitická železobetónová o úložnej ploche 50,00x 24,00x2,00 m, je prejazdná. Povrchový prejazdný silážny žľab typ "A" s kapacitou 2500 m3 je samostatne voľne stojaci objekt, ktorý musí byť doplnený nádržou na zhromažďovanie silážných štiav. Nosné opory žľabu sú vzdialené v priečnom smere 18,5 m, v pozdĺžnom smere je základný modul 3,6 m. Nosný prvok obvodovej steny tvorí oporný prvok A s obvodovými panelmi, základovú konštrukciu tvoria základové panely pod opory. Pre kapacitu 2500 m3 je žľab urobený ako jednoloď s priečnym modulom 18,5 m a v pozdĺžnom smere je 12 modulov po 3,6 m. Na odvádzanie silážnych štiav sú určené žliabky umiestnené v osiach nosných opôr. Dno silážneho žľabu je v priečnom smere upravené strechovite v spáde 3 % v smere k oporám. V pozdĺžnom smere má konštrukcia ako celok spád 1 %. Silážny žľab je ukončený protispádom. Dno je betónové monolitické s vloženou armovacou sieťou. Na dne je urobená izolácia s kontrolným systémom(kontrolnou fóliou). Skladovanie vstupných suchých hnojív, parc.č.1346/14 - Zo strany juhovýchodnej od Technickej budovy je na voľnej betónovej ploche úložisko pre skladovanie vstupných suchých hnojív. Skladovanie je ohraničené prefabrikovanými železobetónovými blokmi, ktoré tvoria oporný múr Oporný monolitický múr je zo železobetónu, vybudovaný na bloku z prostého betónu. Spevnené plocha-komunikácia typ "A" - obslužná areálová komunikácia, konštrukcia z cementového betónu CB III hr.250 mm, typ "A", ktorá zabezpečuje obsluhu jednotlivých objektov bioplynovej stanice. Celková výmera komunikácie je 1726,50 m2. Spevnené plocha-komunikácia typ "B" - obslužná areálová komunikácia, konštrukcia z cementového betónu CB III hr.150 mm, typ "B", ktorá slúži pre vjazd do haly bioplynovej stanice. Celková výmera komunikácie je 27,50 m2. Spevnené plocha-komunikácia zo štrkodrviny - obslužná areálová komunikácia, konštrukcia zo štrkodrviny hr.150 mm, ktorá zabezpečuje obsluhu jednotlivých objektov bioplynovej stanice. Celková výmera komunikácie je 701,00 m2. Mostová váha - objekt je vybudovaný ako súčasť vstupnej a výstupnej areálovej komunikácie. Váha má nosnosť 40 t a je uložená v železobetónovej vani. Vážne zariadenie je umiestnené v technickej budovy. Zastropenie tvorí železobetónová doska. Povrch mostu váhy je z liateho armovaného betónu. Vaňa váhy je z vonkajšej strany izolovaná asfaltovým náterom SA 10. Trafostanica, s.č.1315, parc.č.1346/10 - betónová bloková transformačná stanica EH 1 od výrobcu ELEKTRO-HARAMIA Lozorno, má dva priestory - jeden pre transformátor 1x1250 kVA a jeden pre VN a NN rozvádzač. Trafostanica je zostavená z troch základných častí - káblový priestor(vaňa), stavebné teleso(skelet) a zo strechy. Zariadenia slúžiace na výrobu elektrickej a tepelnej energie z bioplynu vyrobeného z poľnohospodárskej biomasy – prevažne maštaľný hnoj a kukuričná siláž. Dávkovacieho zariadenia - slúži na dávkovanie organického materiálu z poľnohospodárskej produkcie do fermentora. Pozostáva z dopravníka a čerpadiel tekutej substancie. Fermentory. tvoria ho dve valcové nádoby, ktoré v hornej časti sú opatrené plynojemom. Vyprodukovaný plyn je zhromažďovaný v dvoj membránovom plynojeme inštalovanom nad nádržou. Opatrený je miešadlom substrátu. Po obvode je vyhrievaný z tepelnej energie chladenia motora kogeneračnej jednotky a je odizolovaný od okolitého prostredia. Defermentor /koncový sklad/ je vytvorený z prefabrikovaných smaltovaných dielcov kruhového tvaru bez stropu. V defermentore sú umiestnené dve miešadlá a výstup tvorí závitovkový separátor na dopravu kvapalného a pevného digestátu, ktorý slúži ako hnojivo. Kogeneračná jednotka - slúži na výrobu elektrickej energie generátorom z plynu vyprodukovaného fermentorom a zároveň odpadové teplo z chladenia motora slúži na vykurovanie fermentora a pripojených energetický spotrebičov. Ostatné obslužné zariadenia - slúžia na prepojenie ako technologické rozvody plynu vody, vykurovania a automatického systému riadenia zariadení cez riadiaci systém – velín bioplynovej stanice. Prístup k nehnuteľnostiam je samostatným vstupom a tiež cez areál poľnohospodárskeho družstva po spevnených komunikáciách. Vzdialenosť od okresného mesta Partizánske je cca 10 km, približne 15 min. cesty autom. Areál je napojený na elektrická prípojka, vlastný zdroj vody, kanalizácia do žumpy. Obec Bošany má cca 4500 obyv., so základnou občianskou vybavenosťou - obecný úrad, pošta, základná škola, zdravotné stredisko, kultúrne zariadenie, základná obchodná sieť a základné služby.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

DRAŽOBNÍK, s.r.o.

Hviezdoslavova 6, Košice
0556 Kliknite TU!